Aanpassing niet-proportionele boeten voor overtredingen GKS en kastickets in de horecasector

Gepubliceerd op 5 juni 2017

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 wordt het KB van 11 mei 2017 gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt aan de afdeling II van de bijlage van het KB nr. 44 inzake de niet-proportionele boeten voor overtredingen met betrekking tot kastickets in de horecasector.
Voor de volgende overtredingen zijn boeten voorzien:

Het niet houden van een geregistreerd kassasysteem. Onder de oude regeling was een boete voorzien voor het gebruik van een niet geregistreerd kassasysteem. Voortaan beoogt deze overtreding het niet houden van een geregistreerd kassasysteem dat voldoet aan de voorwaarden van het KB dd. 30.12.2009 zodat deze bepaling zowel betrekking heeft op de btw-plichtigen die een niet conform kassaregister gebruiken als op de btw-plichtigen​ die geen kassaregister bezitten.
Niet naleving van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs. Deze bepaling blijft ongewijzigd.
Niet naleving van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs voorzien door of krachtens de regelgeving. Deze overtreding is nieuw ingevoegd in afdeling II en beoogt, naar analogie met afdeling 2, I, punt B met betrekking tot de facturen en de als zodanig geldende stukken, in het bijzonder de toepassing van een boete in het geval het kasticket, de rekening of het ontvangstbewijs niet alle vermeldingen bevat als bedoeld in respectievelijk artikel 2, eerste lid, punt 4 van het KB dd. 30.12.2009 en in artikel 22, § 2, van het KB nr. 1. Voor de bepaling van het bedrag van de toe te passen boete werd rekening gehouden met dezelfde bedragen als die voor de facturen.
Het gebruik, ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs, van een niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet krachtens artikel 22, § 9, van het KB nr. 1 dd. 29.12.1992 vergunde procedure, of die niet voldoet aan de door of krachtens de regelgeving vereiste voorwaarden. Deze bepaling blijft ongewijzigd.
Gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen, afkomstig van de drukker. Deze bepaling blijft ongewijzigd.
Overtredingen van verplichtingen die door of krachtens de regelgeving worden opgelegd aan de erkende drukkers​. Deze bepaling blijft ongewijzigd.

 
Overzicht van de boeten

A. Het niet houden van een kassasysteem dat voldoet aan het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen

– 1ste overtreding: 1.500 EUR
– 2de overtreding: 3.000 EUR
– volgende overtredingen: 5.000 EUR

 

 

B. Niet naleving van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs als bedoeld in het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992

Per kasticket, rekening of ontvangstbewijs
– 1ste overtreding: 50 EUR met een maximum van 500 EUR
– 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR
– volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR

 

 

C. Niet naleving van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs voorzien door of krachtens de regelgeving

Per kasticket, rekening of ontvangstbewijs:
– 1ste overtreding:
o Louter toevallig: 25 EUR met een minimum van 50 EUR en een maximum van 250 EUR
o Overige: 50 EUR met een maximum van 500 EU
 
– 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR
– volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR

 

 

D. Het gebruik, ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs, van een niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet krachtens artikel 22, § 9, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 vergunde procedure, of die niet voldoet aan de door of krachtens de regelgeving vereiste voorwaarden

– 1ste overtreding: 1.000 EUR
– 2de overtreding: 2.000 EUR
– volgende overtredingen: 3.000 EUR

 

 

E. Gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen, afkomstig van de drukker

– 1ste overtreding: 500 EUR
– 2de overtreding: 2.000 EUR
– volgende overtredingen: 3.000 EUR

 

 

F. Overtredingen van verplichtingen die door of krachtens de regelgeving worden opgelegd aan de erkende drukkers

– 1ste overtreding: 1.000 EUR
– volgende overtredingen: 2.000 EUR

 
KB van 11 mei 2017, B.S. 1 juni 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?