COVID-19 en btw: annulaties en terugbetalingen

Wat zijn de btw-gevolgen als btw-plichtige organisatoren hun in België geplande evenementen moeten annuleren?

 

 

 

Nog niets gefactureerd en/of ontvangen

Zolang de organisator nog niets heeft gefactureerd of ontvangen, heeft hij nog geen btw moeten afdragen aan de Staat. De annulering heeft dan ook geen btw-gevolgen.

 

Terugbetaling van wat al is gefactureerd of ontvangen

Van zodra de organisator voor een evenement dat in België zou plaatsvinden al een bedrag heeft gefactureerd of ontvangen voor de inkomtickets, dan wordt de Belgische btw die in de inkomprijs is begrepen aan de Staat verschuldigd op dat moment van facturering of ontvangst van de betaling. Als die btw reeds in een ingediende btw-aangifte als verschuldigde btw is aangegeven, dan kan de organisator die aan de fiscus betaalde btw opnieuw recupereren via zijn periodieke btw-aangifte als het evenement geannuleerd wordt en hij de klant de inkomtickets moet terugbetalen. De btw-wetgeving (artikel 77, § 1, 4° Wbtw) voorziet namelijk in btw-teruggaaf als de overeenkomst vóór de levering van het goed of de uitvoering van de dienst verbroken is.

De organisator moet hierbij rekening houden met de volgende twee situaties:

 • hij heeft voor de inkomtickets een factuur uitgereikt aan zijn klant:

  • ​hij moet een verbeterend stuk opstellen met vermelding van de terug te geven btw en een dubbel ervan uitreiken aan zijn klant; 
  • hij moet voormeld stuk opnemen in zijn teruggaafregister (kan een afzonderlijk dagboek met enkel de creditnota's zijn);
  • hij moet op voormeld stuk de volgende vermelding aanbrengen: 'btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht;
  • hij neemt de terug te geven btw op in het rooster 64 van zijn periodieke btw-aangifte (bij een volledige creditnota wordt het bedrag excl. btw opgenomen in rooster 49);
 • ​hij heeft voor de inkomtickets geen factuur uitgereikt aan zijn klant (de particuliere klanten):

  • hij moet een verbeterend stuk opmaken met vermelding van de terug te geven btw;
  • hij moet voormeld stuk opnemen in zijn teruggaafregister (kan een afzonderlijk dagboek met enkel de creditnota's zijn);
  • hij moet aan zijn klant geen dubbel uitreiken van voormeld stuk;
  • hij moet in principe aan de fiscus kunnen bewijzen dat hij die btw aan zijn klant heeft terugbetaald;
  • hij neemt de terug te geven btw op in het rooster 62 van zijn periodieke btw-aangifte ( de omzetcorrectie wordt opgenomen in rooster 49).

Voucher in ruil voor wat al is gefactureerd of ontvangen

Van zodra de organisator voor een evenement dat in België zou plaatsvinden al een bedrag heeft gefactureerd of ontvangen voor de inkomtickets, dan wordt de Belgische btw die in de inkomprijs is begrepen aan de Staat verschuldigd op dat moment van facturering of ontvangst van de betaling. Als die btw reeds in een ingediende btw-aangifte als verschuldigde btw is aangegeven, en de organisator geeft ingevolge de annulering van het evenement aan zijn klant in de plaats van een terugbetaling een voucher die in de toekomst kan worden gebruikt, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • de voucher is voor meervoudig gebruik:

  • ​dat is onder meer het geval als die voucher kan worden ingeruild voor verschillende goederen of diensten die aan verschillende btw-tarieven onderworpen zijn, of als die voucher gebruikt kan worden voor evenementen in België als in het buitenland. Met andere woorden, bij de uitgifte van de voucher kan de toekomstig verschuldigde btw nog niet bepaald worden omdat men de plaats van de handeling nog niet kent, nog niet weet aan welk tarief de handeling onderworpen zal zijn, men nog niet weet of de handeling vrijgesteld zal zijn van btw of niet, enzovoort;
  • bij de afgifte van de voucher zal er geen btw verschuldigd zijn;
  • de organisator kan de over de geannuleerde inkomtickets aan de fiscus betaalde btw recupereren via zijn periodieke btw-aangifte omwille van een verbreking van de overeenkomst vóór de levering van het goed of de uitvoering van de dienst - voor de wijze van recuperatie, zie de twee voormelde situaties naar gelang er al of niet een factuur is uitgereikt;
 • ​de voucher is voor enkelvoudig gebruik

  • ​dat is het geval als de in de toekomst verschuldigde btw al bij de uitgifte van de voucher kan worden berekend, bijvoorbeeld een voucher die enkel toegang verleent tot een toekomstig evenement dat in België zal doorgaan en waarvan de inkom aan 6% btw is onderworpen;
  • in principe moet de organisator de over de inkomgelden afgedragen btw terugvragen (zie de twee voormelde situaties) en de over de voucher voor enkelvoudig gebruik verschuldigde btw opnieuw aangeven, maar wij gaan er vanuit dat de fiscus niet zal eisen dat de organisator die beide verwerkingen in zijn btw-aangifte opneemt, als dit een nuloperatie is (i.e. de oorspronkelijke aangegeven maatstaf van heffing en verschuldigde btw stemt overeen met de maatstaf van heffing en verschuldigde btw van de voucher voor enkelvoudig gebruik).
 

Buitenlandse organisatoren

Voor de niet in België gevestigde organisatoren van evenementen in België is hetzelfde als hiervoor vermeld van toepassing. Met dat verschil dat zij hun inkomtickets verkocht aan Belgische btw-plichtigen die periodieke btw-aangiftes indienen zonder btw onder de regeling 'btw verlegd' hebben gefactureerd. In dat geval is er uiteraard geen teruggave van btw mogelijk in hoofde van de organisator. Wel reikt hij best een creditnota uit aan zijn klant zodat deze de verlegde btw kan terugvragen als die bij aankoop niet volledig aftrekbaar was.

 

Recht op aftrek

Moet de organisator de btw terugstorten die hij al afgetrokken heeft op de reeds verrichte aankopen voor geannuleerde of nog te annuleren evenementen?
Wij gaan ervan uit dat de fiscus deze annuleringen aan overmacht zal toeschrijven. Wanneer te verrichten btw-handelingen niet doorgaan om reden van omstandigheden buiten de wil van de btw-plichtige om, behoudt de btw-plichtige zijn recht op btw-aftrek.