Algemene voorwaarden "De btw-lijn"

Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de Opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de 
partijen (“de Overeenkomst”).
Alle termen gebruikt in de Opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als in deze Algemene Voorwaarden 
en omgekeerd. In geval van afwijking tussen de Opdrachtbrief en onderhavige Algemene Voorwaarden, 
zullen laatstgenoemden voorrang hebben, tenzij zij werden gewijzigd door de Opdrachtbrief met 
specifieke verwijzing naar de relevante clausule van de Algemene Voorwaarden.
Met “wij” (of “ons”) wordt verwezen naar “De btw-lijn CVBA” en de verwijzingen ernaar in deze 
Algemene Voorwaarden zullen dienovereenkomstig geïnterpreteerd dienen te worden. Verwijzingen in 
deze Algemene Voorwaarden naar "de Cliënt" hebben betrekking op elke andere partij dan wij bij de 
Overeenkomst.

Artikel 1. Toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij leveren, zoals bepaald in de 
Opdrachtbrief (“de Diensten”).

Indien wij de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet hebben ontvangen, worden alle 
professionele relaties tussen partijen, in elk geval beheerst door onderhavige algemene 
voorwaarden.

Artikel 2. Beperkingen van onze verplichtingen

2.1. Wij hebben geen verplichting om te melden dat gedurende de periode waarop de Overeenkomst 
betrekking heeft, de Cliënt niet aan alle op hem toepasselijke wettelijke of reglementaire 
vereisten heeft voldaan of om te bewerkstelligen dat de Cliënt, gedurende de periode waarop de 
Overeenkomst betrekking heeft, ten volle voordeel heeft gehaald uit enige investeringshulp, 
subsidies, toelagen allerhande of alle andere voordelen of opportuniteiten, geboden door om het 
even welke wet of reglementering.
2.2. Wij hebben geen verplichting om de Cliënt op de hoogte te brengen van wijzigingen in de 
wetgeving of reglementering of opportuniteiten, noch om de Cliënt in te lichten over mogelijke 
gevolgen van dergelijke wijzigingen voor de Cliënt.
2.3. We zullen, bij de verlening van de Diensten, niet worden geacht om kennis van informatie uit 
andere opdrachten te hebben, behalve in de mate dit in de Opdrachtbrief is bepaald.
2.4. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels dragen we geen enkele 
verantwoordelijkheid met betrekking tot de impact op ons verslag van gebeurtenissen die zich na de 
datum van uitgifte van ons verslag voordoen, en we zullen geen enkele verantwoordelijkheid hebben 
om dat verslag aan te passen.
2.5. Wij zijn niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de 
cliënt ons overmaakt, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen  en 
 bewijsstukken  van alle aard,  die  ons  door de cliënt  worden  toevertrouwd of
voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken.

Artikel 3. Bindend karakter

3.1. We zullen enkel verbonden zijn door de definitieve versie van onze verslagen, adviezen en 
conclusies voorgelegd aan de Cliënt in geschreven vorm, ondertekend door een hiertoe naar behoren 
gemachtigd persoon.
3.2. De ontwerpdocumenten, zowel in elektronische als in geschreven vorm, en de mondelinge 
adviezen, vormen niet onze definitieve verslagen, conclusies of adviezen. We dragen geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke ontwerpen of mondelinge adviezen, 
behalve wanneer hun inhoud nadien in een definitief, ondertekend verslag of brief is bevestigd.

Artikel 4. Intellectuele Eigendomsrechten

We behouden een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten, op alles wat we 
ontwikkelen, vóór of tijdens onze opdracht, inclusief op onze systemen, methodologieën, software en 
onze know-how. We zullen ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden 
met betrekking tot al onze verslagen, “deliverables”, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, 
dossiers en andere documenten, die door ons aan de Cliënt werden bezorgd in het kader van de uit te 
voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.

Artikel 5. Bewaring van werkdocumenten

Bij de beëindiging van de Diensten, worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt 
ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat de door ons samengestelde werkdossiers onze eigendom zijn en 
bij beëindiging van de Diensten niet moeten worden overhandigd. We zullen deze dossiers en alle 
daarmee verband houdende documenten gedurende de door de wet voorziene periode voor de soort van 
Diensten die het voorwerp vormen van de Opdrachtbrief bewaren. Na verloop van deze termijn zullen 
we ze, behoudens andersluidende en afzonderlijk schriftelijke overeenkomst, mogen vernietigen 
zonder de Cliënt daarvan op voorhand te moeten verwittigen.

Artikel 6. Verplichtingen van de Cliënt De cliënt verbindt er zich toe:

a) Ons alle documenten, gegevens en informatie nodig voor de uitvoering van onze  opdracht tijdig 
ter beschikking te stellen (zie onderstaande tabel * voor specifieke termijnen);
b) De werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen te verrichten;
c)   Ons elk gegeven, gebeurtenis of ontwikkeling ter kennis te brengen die enige invloed   zou 
kunnen hebben op de uitvoering van onze opdracht;
d) Indien wij de Cliënt hierom verzoeken, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, 
inlichtingen en uitleg juist en voldoende zijn;
e) Na te gaan of de door ons geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen 
en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval zou zijn ons hiervan 
onverwijld op de hoogte te brengen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van laattijdig indienen 
van documenten, of die het gevolg is van onvolledig of verkeerd invullen van documenten,   wanneer  
 de   cliënt   één   van   bovenstaande   verplichtingen   niet nakomt.

Artikel 7. Honoraria en facturatie

7.1. Onze honoraria worden berekend op basis van de tijd besteed door onze vennoten, bestuurders, 
bedienden en lasthebbers of op forfaitaire basis, in functie van de vereiste niveaus van 
bekwaamheid en verantwoordelijkheid. Onze honoraria houden rekening met diverse factoren met 
inbegrip, bij wijze van voorbeeld, van: de resultaten van ons inleidend nazicht van de 
boekhoudkundige stukken en verklaringen van de Cliënt, alsook van de publiek beschikbare 
informatie; de mate waarin wij voorzien om ons te baseren op de informatie en de uitleg, die door 
de Cliënt worden gegeven; het niveau van bijstand die van de Cliënt wordt verwacht, met inbegrip 
van de kwaliteit en de tijdige communicatie van de documenten en van andere informatie die ons 
moeten worden verstrekt, alsook de beschikbaarheid en de medewerking van de directie, van het 
boekhoudkundig personeel en, indien nodig, van het operationeel personeel.
Indien de feitelijke omstandigheden waarmee we worden geconfronteerd, onverenigbaar zouden zijn met 
de aan de begroting van onze honoraria onderliggende veronderstellingen of indien andere 
omstandigheden waarover wij
geen controle hebben zich voordoen, zodanig dat bijkomende prestaties zijn vereist, tegenover de 
prestaties op dewelke we onze honoraria hebben gebaseerd, kunnen we onze honoraria 
dienovereenkomstig, zelfs forfaitair, aanpassen, in voorkomend geval met naleving van de procedure 
die op dwingende wijze door de van toepassing zijnde wetgeving is voorzien. Bovendien zullen de 
deadlines van de opdracht in dit geval kunnen worden herzien.
7.2. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk of nuttig zijn 
voor de uitvoering van onze Diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend aan 
onze honoraria worden gefactureerd Op verzoek van de Cliënt zullen we ondersteunende documenten als 
bewijs van voor zijn rekening gemaakte kosten  voorleggen.  Indien het  duidelijk is  dat 
dergelijke  kosten  oplopen  boven  een bedrag   van
1.000 EUR, dan zal voorafgaandelijk overleg worden gepleegd met de cliënt.
7.3. Onze honoraria en kosten zullen op regelmatige basis worden gefactureerd, in overeenstemming 
met de agenda die in de Opdrachtbrief is bepaald. Bij gebrek aan dergelijke agenda, zullen de 
honoraria bij de beëindiging van de opdracht worden gefactureerd. Facturen zijn bij ontvangst 
direct betaalbaar door de Cliënt.
7.4. Honoraria en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen. De Cliënt zal btw 
betalen en alle andere belastingen en heffingen, waartoe de Cliënt wettelijk is gehouden.
7.5. Indien de Cliënt een factuur, geheel of deels, betwist, zal de Cliënt ons dit schriftelijk ter 
kennis brengen binnen de 30 kalenderdagen, na ontvangst van de factuur. In geen geval zal de Cliënt 
de betaling van een onbetwist bedrag van de factuur inhouden.
7.6. Wanneer de Cliënt weigert om onbetwiste bedragen te betalen, kunnen we beslissen om de 
Overeenkomst te verbreken of op te schorten met in acht name van de voorwaarden die hieronder in de 
artikelen 12 en 13.4 zijn bepaald.
7.7. Behoudens andersluidende bepalingen in de opdrachtbrief, zijn onze ereloonnota’s direct 
betaalbaar. Bij niet betaling van de facturen of ereloonnota’s binnen de overeengekomen termijn, is 
van rechtswege en zonder enige  voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest 
verschuldigd van 10% op de verschuldigde bedragen. Bovendien is dan een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de verschuldigde bedragen met een minimum van 60 €.

Artikel 8. Anti-witwasbepalingen

Krachtens de nationale en Europese Anti-witwaswetgeving, zijn we ertoe gehouden onze cliënten en 
hun begunstigde rechthebbenden te identificeren. Bijgevolg zullen we hiertoe aan de Cliënt bepaalde 
informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De 
Cliënt verbindt er zich toe om ons de gevraagde informatie te bezorgen en om ons tijdig te 
informeren nopens elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten. Indien ons 
verzoek niet met bevredigende informatie en documenten binnen een redelijke termijn wordt 
beantwoord, zouden er omstandigheden kunnen zijn waarin we niet in staat zouden zijn om onze 
Diensten te verlenen of om ze voort te zetten.

Artikel 9. Anti-corruptie

9.1. De partijen verbinden zich ertoe om alle relevante wetten en regelgevingen na te leven die 
daden van corruptie en verwante criminele of delictuele daden verbieden, verhinderen en strafbaar 
stellen, in al hun verrichtingen en relaties, ongeacht of ze verband houden met onderhavige 
Overeenkomst en de Diensten verleend in het kader van onderhavige Overeenkomst of anderszins, 
ongeacht in welke vorm de daden zich voordoen en in welke mate ook.
9.2. De partijen zullen de onder artikel 10.1 bedoelde verplichtingen overdragen op hun werknemers 
en bestuurders, en zullen ervoor instaan dat derde partijen betrokken bij de uitvoering van 
onderhavige Overeenkomst of bij de uitvoering van een project dat deel uitmaakt van onderhavige 
Overeenkomst, contractueel gebonden zijn door de onder artikel
10.1 bedoelde verplichtingen.

Artikel 10. Ontbinding, Opschorting

10.1. Partijen kunnen beslissen om de Overeenkomst te verbreken of op te schorten in de volgende 
omstandigheden :
a) Bij onderlinge toestemming.
b) Ontbinding wegens contractbreuk: elke partij kan de Overeenkomst, met een schriftelijke 
kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij een wezenlijke 
inbreuk pleegt op enige bepaling van de Overeenkomst, die onherstelbaar is of
die, indien ze herstelbaar is, niet is hersteld binnen de 30 dagen na een schriftelijk verzoek  in 
die zin (of, indien het niet haalbaar is om de inbreuk binnen die termijn te herstellen, indien er 
binnen de 30 dagen geen redelijke stappen zijn gezet om de contractbreuk te herstellen).
c) Ontbinding wegens insolventie: elke partij kan de Overeenkomst, met een schriftelijke 
kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat  is om 
haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar (of in elk 
voornoemd geval, het equivalent daarvan in een ander rechtsgebied) heeft aangewezen gekregen of een 
vergadering van schuldeisers samenroept of, voor welk reden ook, zijn activiteiten stopzet of 
indien, volgens de redelijke mening van de partij die  de Overeenkomst wenst te ontbinden, enige 
gebeurtenis van die aard waarschijnlijk lijkt.
d) Ontbinding wegens normatieve redenen: we kunnen ten alle tijde de Overeenkomst, met een 
schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien we redelijkerwijs van 
oordeel zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot 
gevolg zou kunnen hebben dat wij, of enige entiteit binnen ons netwerk, een wettelijke, 
reglementaire of deontologische norm of een vereiste inzake onafhankelijkheid, in om het even welk 
rechtsgebied, schenden. Onverminderd het voorgaande, kunnen we de Overeenkomst hetzij opschorten, 
hetzij trachten een wijziging overeen te komen om dergelijke schending van de Overeenkomst te 
vermijden.
e) Opschorting: ingeval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de 
cliënt van zijn verbintenissen ( bv ingeval van niet-betaling van erelonen of voorschotten) zijn 
wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de 
cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de 
opschorting of het uitstel zijn te laste van de cliënt Indien we, na de opschorting van de 
Overeenkomst, overeenkomen om de verlening van de Diensten te hervatten, zullen de partijen 
voorafgaandelijk een overeenkomst bereiken over de eventuele wijzigingen van de Overeenkomst, die 
ten gevolge van de opschorting van de Overeenkomst nodig kunnen zijn, met inbegrip van de 
honoraria, de kosten en de uitvoeringstermijnen.
Indien een periode van opschorting 30 dagen overtreft, kan elke partij de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang ontbinden, met een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partijen.

Artikel 11. Schadevergoeding in geval van ontbinding

Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels zullen de volgende bepalingen van toepassing 
zijn wanneer de Overeenkomst wordt verbroken vooraleer we in staat zijn om de verlening van de 
Diensten te voltooien:

Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van de Cliënt op basis van redenen waarvoor we niet 
aansprakelijk zijn, blijven we gerechtigd op het volledige bedrag van de overeengekomen honoraria, 
zonder afbreuk te doen aan ons recht om schadevergoeding te vorderen van de Cliënt voor alle 
geleden verlies. Dergelijke schadevergoeding kan enkel worden gevorderd wanneer de ontbinding 
ontijdig of onrechtmatig gebeurde.
Indien de ontbinding van de Overeenkomst gebeurt op initiatief van de Cliënt op basis van redenen 
waarvoor we aansprakelijk zijn, blijven we gerechtigd op het deel van de honoraria dat  
overeenstemt  met  het  deel van de Diensten  dat  tot  op  de datum  van  ontbinding is geleverd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de Cliënt om schadevergoeding van ons te 
vorderen, in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikel 13 hieronder 
vermeld.
Indien de ontbinding van de Overeenkomst gebeurt op ons initiatief zonder redenen waarvoor de 
Cliënt aansprakelijk is, blijven we gerechtigd op het deel van de honoraria dat overeenstemt met 
het deel van de Diensten dat tot op de datum van ontbinding is geleverd, zonder afbreuk te doen aan 
het recht van de Cliënt om schadevergoeding van ons te vorderen, in overeenstemming met de 
bepalingen en binnen de grenzen van artikel 13 hieronder vermeld. Dergelijke schadevergoeding kan 
enkel worden gevorderd wanneer de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde.
Indien de ontbinding gebeurt op ons initiatief op basis van redenen waarvoor de Cliënt 
aansprakelijk is, blijven we gerechtigd op het volledige bedrag van de overeengekomen honoraria, 
zonder afbreuk te doen aan ons recht om schadevergoeding te vorderen van de Cliënt voor elk geleden 
verlies.

Artikel 12. Beperking van aansprakelijkheid

12.1. Overeenkomstig het gemeen recht kan onze aansprakelijkheid enkel worden aangevochten voor 
opdrachten waarvan kan aangetoond worden dat ze door ons werd aanvaard.
12.2. We zullen de Diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en  in overeenstemming met de 
toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of 
beroepsregels, zijn de Diensten die we overeenkomen te verlenen, inspanningsverbintenissen en geen 
resultaatsverbintenissen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen 
van latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijk en 
reglementaire bepalingen.
12.3. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele 
tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan voor onze tussenkomst
12.4. Wij zijn niet verplicht de juistheid en de volledigheid na te gaan van de informatie die ons 
werd overgemaakt, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en 
bewijsstukken van alle aard die ons werd toevertrouwd of voorgelegd.
12.5. Behalve wanneer de opdrachtbrief hiervan uitdrukkelijk afwijkt, is onze aansprakelijkheid ten 
aanzien van de Cliënt, voor schade met betrekking tot de Overeenkomst, zelfs wanneer de Cliënt meer 
dan één partij vertegenwoordigt, beperkt tot drie keer de overeengekomen honoraria voor deze 
opdracht. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het 
bedrag van de erelonen die aan  de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het 
schade verwekkend feit voorafgaan.
12.6. Wanneer twee of meerdere schadegevallen het gevolg blijken te zijn van dezelfde fout die door 
ons is begaan, zullen ze worden geacht één enkel geval van aansprakelijkheid te vormen en onze 
aansprakelijkheid hiervoor zal bijgevolg beperkt zijn tot hogervermeld plafond.
12.7. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling zullen we in geen geval aansprakelijk 
zijn voor de schade die voortvloeit uit (a) een verlies van winst, goodwill, commerciële 
opportuniteiten of verwachte kostenbesparingen of voordelen, (b) een verlies of misbruik van 
gegevens of (c) een indirect verlies of schade.
12.8. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van laattijdig 
indienen van documenten, of die het gevolg is van onvolledig of verkeerd invullen van documenten, 
wanneer de cliënt één van zijn verplichtingen vermeld in artikel 6 ( verplichtingen van de klant) 
niet nakomt

Artikel 13. Aansprakelijkheid – Gehoudenheid

13.1. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zal elke vordering, steunend op of in verband 
met deze Overeenkomst, tegen ons enkel geldig aanhangig kunnen worden gemaakt binnen drie jaar 
vanaf de daad die of het verzuim dat tegen ons wordt ingeroepen.
13.2. De Cliënt verbindt zich ertoe om ons te vergoeden en ons te vrijwaren tegen enige 
rechtsvordering op grond van nalatigheid of tegen iedere bekomen gerechtelijke beslissing door een 
derde partij tot vergoeding van schade in verband met de Overeenkomst, interesten en kosten 
(inclusief advocatenkosten), behalve wanneer de beslissing het rechtstreekse en onmiddellijke 
gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog van onzentwege.
13.3. Enkel wij zullen aansprakelijk zijn voor de verlening van de Diensten. De Cliënt gaat er 
bijgevolg mee akkoord om geen vordering in te stellen voortvloeiend uit of verband houdend met deze 
Overeenkomst, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste 
van één van onze vennoten, bestuurders, bedienden, lasthebbers of entiteiten binnen ons netwerk. De 
voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische 
recht niet kan worden uitgesloten.

Artikel 14. Opsporing van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en 
reglementeringen

De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn vermogen en voor het voorkomen 
en opsporen van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementeringen. 
Bijgevolg zullen we in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die op om het even welke 
wijze is veroorzaakt door of in verband staat met frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, 
valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de  Cliënt of vanwege zijn vertegenwoordigers, 
bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, of vanwege één van de met hem verbonden 
entiteiten en zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, of 
vanwege enige derde partij. Indien de wet, de toepasselijke beroepsregels of de Opdrachtbrief 
echter zulks vereisen, zullen we er evenwel naar streven om ons werk zo te organiseren dat we een 
redelijke verwachting hebben om alle belangrijke onjuistheden in  de financiële staten of 
boekhoudkundige stukken van de Cliënt op te sporen (met inbegrip van elke wezenlijke verkeerde 
verklaring ten gevolge van fraude, vergissing of niet-naleving van de wetten en reglementeringen), 
hoewel er niet mag worden verwacht van ons werk dat het alle wezenlijke verkeerde verklaringen of 
elke fraude, elke vergissing of elk geval van niet-naleving, die zich kan voordoen, zou doen 
ontdekken.

Artikel 15. Gebruik van onze Verslagen

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling zijn alle verslagen, memoranda, brieven en andere 
documenten waarin we conclusies, adviezen of andere informatie aan de Cliënt in verband met onze 
Diensten (hierna aangegeven als "de Resultaten van de Diensten") overmaken uitsluitend bestemd ten 
voordele van en tot gebruik
door de Cliënt en dit voor het doel omschreven in de Opdrachtbrief.

Artikel 16. Wijziging of intrekking van een verslag

16.1. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we beslissen om een verslag te wijzigen of in te 
trekken, wanneer dit, volgens onze professionele beoordeling, aangewezen lijkt, bijvoorbeeld indien 
we kennis krijgen van feiten of omstandigheden, die ons ten tijde van het opstellen van het verslag 
onbekend waren. Dit recht tot wijziging of intrekking zal eveneens op elk ogenblik van toepassing 
zijn, wanneer we naderhand lacunes of onnauwkeurigheden in het verslag ontdekken, die de inhoud 
ervan kunnen beïnvloeden.
16.2. In elk geval kunnen we dit recht tot wijziging of intrekking van een verslag enkel 
uitoefenen, nadat we de Cliënt daarvan op de hoogte hebben gebracht. Van zodra het verslag is 
gewijzigd of ingetrokken, kan het oorspronkelijke verslag niet meer door de Cliënt worden gebruikt. 
Indien de Cliënt het verslag reeds ten
aanzien van derde partijen heeft gebruikt, zal de Cliënt de wijziging of de intrekking van het 
verslag aan deze partijen meedelen, op de wijze die is gebruikt om het originele verslag te 
verspreiden.
16.3. In geen geval zal dit recht tot wijziging of intrekking worden geïnterpreteerd als een 
verplichting, die we zouden hebben om een verslag te wijzigen of in te trekken.

Artikel 17. Onze vennoten, bestuurders en bedienden ("ons personeel")

Tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van twaalf maanden volgend op de 
beëindiging van de Diensten, zal de Cliënt geen enkel lid van ons personeel, waarmee de Cliënt in 
het kader van de Overeenkomst contact heeft gehad, rechtstreeks of onrechtstreeks weglokken of 
afwerven (of zal de Cliënt iemand anders ertoe bijstaan dit te doen). In dezelfde lijn zal de 
Cliënt deze personeelsleden niet tewerkstellen of verplichten  op welke wijze dan ook om hem 
diensten te verlenen.

Artikel 18. Elektronisch overmaken van gegevens

18.1. Gedurende de verlening van de Diensten, kunnen de partijen elektronisch communiceren. Het is 
echter onmogelijk te garanderen dat het elektronisch overmaken van gegevens volledig veilig, zonder 
virus of zonder vergissing kan gebeuren, en bijgevolg  kunnen dergelijke transmissies van gegevens 
worden onderschept, vervalst, verloren, vernield, vertraagd of onbruikbaar gemaakt. De partijen 
erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico's volledig kan 
uitsluiten.
18.2. Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico's aanvaarden, het gebruik van elektronische 
communicatie geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken 
om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te 
zenden. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen
met betrekking tot de elektronische communicaties, en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld,
ongeacht de wijze of vorm, op contractuele, hetzij op elk andere grond, voor enig verlies, voor enige vergissing
of verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de 
partijen.

Artikel 19. Onafhankelijke dienstverlener

Bij het verlenen van Diensten handelen we uitsluitend als een onafhankelijke  dienstverlener. 
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de Opdrachtbrief verbinden wij ons er niet toe 
om enige hetzij wettelijke, hetzij contractuele verplichting van de Cliënt na te komen of om enige 
verantwoordelijkheid op te nemen betreffende zijn activiteiten of verrichtingen.

Artikel 20. Overmacht

Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere(n) wanneer de niet- nakoming 
van haar verbintenissen het gevolg is van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, 
met inbegrip van elk(e) advies, waarschuwing of verbod uitgaande van enige bevoegde lokale, 
nationale, buitenlandse of supranationale overheid,  of uitgaande van een nieuw beleid van één van 
de partijen met betrekking bijvoorbeeld tot reizen naar bepaalde landen of regio’s. Zonder afbreuk 
te doen aan de bepalingen van artikel 11 hierboven, zal een partij, indien de omstandigheden 
blijven voortduren waardoor een partij in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen 
gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen uit te oefenen, het recht hebben om de 
Overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving van een opzeg van 15 dagen, op 
elke ogenblik na het verstrijken van die periode van 30 dagen.

Artikel 21. Afstand

Geen enkele afstand van enige bepaling van de Overeenkomst zal uitwerking hebben, tenzij die 
schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door de partij die afstand doet.

Artikel 22. Wijziging

Elke wijziging van de Overeenkomst zal slechts gevolgen hebben, indien zij schriftelijk is 
overeengekomen en door elke partij is ondertekend. Zolang een wijziging niet schriftelijk is 
overeengekomen, zal elke partij de bepalingen van de laatst overeengekomen versie van de 
Overeenkomst verder naleven.

Artikel 23. Nietigheid

23.1. Geen enkele bepaling van de Overeenkomst mag tot voorwerp, doel of gevolg hebben dat enige 
bindende wettelijke bepaling of enige bepaling van openbare orde erdoor wordt overtreden.
23.2. Indien enige bepaling van de Overeenkomst, geheel of deels, ongeldig of onafdwingbaar wordt 
verklaard,  zal de desbetreffende bepaling (of, in voorkomend    geval,

het  desbetreffende  deel  ervan)  worden  geacht  geen  deel  van  de  Overeenkomst  uit  te
maken. In geen geval zullen de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige delen van de 
Overeenkomst worden aangetast.
23.3. De partijen zullen bovendien onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelingen aanvatten om de 
als ongeldig of onafdwingbaar verklaarde bepaling, in voorkomend geval met retroactieve werking tot 
aan de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, door een andere, geldige en afdwingbare 
bepaling te vervangen waarvan de rechtsgevolgen het nauwst aansluiten op die van de ongeldige of 
onafdwingbare bepaling. In geval van reeds gerezen geschil zal de rechter die een bepaling 
onafdwingbaar verklaart, deze onafdwingbare bepaling vervangen door een juridisch aanvaardbare en 
afdwingbare clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen zoals die blijkt 
uit de onafdwingbare bepaling.

Artikel 24. Onafhankelijkheid

In de mate die is vereist om ons toe te laten al onze verplichtingen inzake onafhankelijkheid na te 
komen, zal de Cliënt ervoor zorgen dat we op ieder ogenblik over een geactualiseerde lijst 
beschikken van alle met de Cliënt verbonden entiteiten, zowel Belgische als buitenlandse. De Cliënt 
zal procedures voorzien om de voorafgaande goedkeuring op te leggen met betrekking tot alle uit te 
voeren diensten door de entiteiten binnen ons netwerk aan één van deze verbonden entiteiten en zal 
ons zonder uitstel informeren over elke omstandigheid die onze onafhankelijkheid in het gedrag zou 
kunnen brengen.

Artikel 25. Overdracht

Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan de overdrachten van algemeenheden of van 
bedrijfstakken, aan fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen mogen de partijen geen 
enkele van hun rechten of verplichtingen,
die uit deze Overeenkomst voortvloeien, overdragen, met een last bezwaren of op enigerlei wijze 
verhandelen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partijen bij de 
Overeenkomst.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

26.1. Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met 
het Belgische recht, met uitsluiting van elke Belgische, buitenlandse of internationale 
verwijzingsregel.
26.2. Indien er enig geschil ontstaat met betrekking tot de Overeenkomst of de Diensten, verbinden 
de partijen er zich toe om te proberen het geschil, de onenigheid of de aanspraak in der minne op 
te lossen, door besprekingen en onderhandelingen ter goeder trouw aan te vatten. Indien dergelijke 
besprekingen en onderhandelingen niet succesvol zouden zijn, zal de aangelegenheid voorgelegd 
worden ter onderhandeling door de partijen op een hiërarchisch superieur niveau.
26.3. Indien er geen passende oplossing kan worden gevonden binnen een periode van dertig (30) 
dagen, komen de partijen overeen om de onopgeloste aangelegenheid aan de rechtbanken  van  
Antwerpen  te  onderwerpen  -  tenzij  anders  in  rechte  is  bepaald  in de
wetgeving m.b.t. de vennootschapsvordering.